Njoftim për konsulencë për realizimin e takimeve me prindër të komunitetit afgan

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania), në kuadër të projektit “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta“, financuar nga UNICEF, kërkon konsulentë për realizimin e takimeve me prindërit afganë, për periudhën shkurt 2022 – janar 2023.

Projekti konsiston në krijimin e qendrave ditore në Durrës dhe Shëngjin, të cilat do të frekuentohen nga fëmijët e popullsisë afgane që i përkasin grupmoshës 3-6 vjeç. Qendrat do të funksionojnë si hapësira të sigurta dhe edukuese për fëmijët. 

Të interesuarit duhet të dorëzojnë CV me email: [email protected], [email protected] ose dorazi pranë zyrave të YWCA, Rr. ‘Him Kolli’ dq. 13, Tiranë, brenda dt. 8 shkurt 2022.

Profili

Edukimi, Kualifikimi

 • Diplomë Bachelor e lidhur me shkencat e edukimit, sociale, politike, gazetari etj
 • Trajnime te specializura ne fushen e femijerise se hershme
 • Ekspertize ne fushen psikologjike dhe zhvillimore te femijerise se hershme

Eksperienca të mëparshme

 • Përvoja relevante të mëparshme me punën me fëmijën

Kërkesat specifike profesionale

 • Njohës të programit të mbrojtjes së fëmijëve
 • Njohës të nevojave zhvillimore të fëmijëve
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Aftësi organizative dhe kreative
 • Aftësi sociale

Përgjegjësitë

 • Të realizojë takime me prindërit e komunitetit afgan
 • Të prezantojë koncepte kyç
 • Të mbështesë Klubin e Prindërve dhe të krijojë marrëdhënie pozitive me prindërit afganë
 • Të përdorë teknika të disiplinës pozitive
 • Të bashkëpunojë me ekipin e YWCA, UNICEF dhe palët e tjera të interesuara