Njoftim për edukatore pranë Qendrave Ditore të YWCA/UNICEF

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania), në kuadër të projektit “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta“, financuar nga UNICEF, kërkon Edukatore në Durrës dhe Shëngjin, për periudhën shkurt 2022 – janar 2023.

Projekti konsiston në krijimin e qendrave ditore në Durrës dhe Shëngjin, të cilat do të frekuentohen nga fëmijët e popullsisë afgane që i përkasin grupmoshës 3-6 vjeç. Qendrat do të funksionojnë si hapësira të sigurta dhe edukuese për fëmijët. 

Të interesuarit duhet të dorëzojnë CV me email: [email protected], [email protected] ose dorazi pranë zyrave të YWCA, Rr. ‘Him Kolli’ dq. 13, Tiranë, brenda dt. 8 shkurt 2022.

Profili

Edukimi, Kualifikimi

 • Diplomë Bachelor e lidhur me shkencat e edukimit, sociale, politike, gazetari, etj
 • Trajnime të specializura në fushën e fëmijerisë së hershme
 • Ekspertizë në fushën psikologjike dhe zhvillimore të fëmijërisë së hershme

Eksperienca të mëparshme

 • Përvoja relevante të mëparshme me punën me fëmijën

Kërkesat specifike profesionale

 • Njohës të programit të mbrojtjes së fëmijëve
 • Njohës të nevojave zhvillimore të fëmijëve
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Aftësi organizative dhe kreative
 • Aftësi sociale

Përgjegjësitë:

 • Të punojë me fëmijët afganë pranë Qendrave Ditore të krijuara në kuadër të projektit
 • Të kujdeset për nevojat e fëmijëve dhe zhvillimin e tyre
 • Të përdorë qasjet socio-emocionale si bazë për të mësuarin
 • Të përdorë kurrikulat e përshtatshme dhe metodat joformale të edukimit
 • Të monitorojë disiplinën dhe sjelljen e fëmijëve
 • Të angazhojë fëmijët në procesin mësimor
 • Të supervizojë frekuentimin e fëmijëve pranë Qendrës Ditore
 • Të organizojë aktivitete argëtuese dhe edukative
 • Të mbështesë Klubin e Prindërve dhe të krijojë marrëdhënie pozitive me prindërit afganë
 • Të përdorë teknika të disiplinës pozitive
 • Të bashkëpunojë me ekipin e YWCA, UNICEF dhe palët e tjera të interesuara