Miratimi i “Dokumentit të Politikave Vendore Për Fëmijërinë e Hershme, për komunitetin Rom”.

Në kuadër të zbatimit të nismës “Çdo Fëmijë Rom në Kopsht”, mbështetur nga UNICEF dhe zbatuar nga YWCA of Albania; Bashkitë Krujë dhe Lezhë ne Mbledhjet e Keshillit Bashkiak vendosën miratimin e “Dokumentit të Politikave Vendore Për Fëmijërinë e Hershme, për komunitetin Rom”.